SYVF234 - Sem1 - Planer

Velkommen - Studiestart

Studieaktivitetsmodellen

Beskrivelse og læringsmål

Velkommen: Holdets mappe - Materialer der vedrører jer som studiegruppe, klynge og hold

Beskrivelse og læringsmål
Velkommen til Sygeplejerskeuddannelsen.
I fanerne herunder vil I finde materialer til fagene på 1. semester. Se endvidere semesterbeskrivelsen for yderligere information om semesteret.
I denne mappe finder du materialer, som er relevante for hele semestret - bl.a. materialer vedr. studiekompetencer, men også materialer knyttet til kontaktlærerfunktionen, tilbud om studiesamtaler såvel som gennemgående undervisningsmaterialer (fx. cases, der bruges på hele semestret på tværs af fag).

Sygepleje

Beskrivelse og læringsmål
Tema 1 handler om, hvordan I studerer sygepleje – hvilke krav er der i uddannelsen, og hvordan I bedst kan tilegne sig den viden og de færdigheder, der
kræves, så I kan træde ind i sygeplejeprofessionen. Hvilke tanker gør I jer i forhold til at have en faglig identitet som social- og sundhedsassistent og til at skulle tilegne jer en ny sygeplejefaglig identitet? Det er sådanne spørgsmål, vi skal drøfte, samtidigt med, at vi skal se på, hvad sygepleje egentligt er – hvad er fagets virksomhedsområde, genstandsfelt, teorier, metoder, kundskaber, værdier osv.?
Mål for tema 1 er, at I:
● Får afklaret Jeres forventninger/erfaringer i relation til at træde ind i en ny rolle i sygeplejefaget
● Kan italesætte forventninger/erfaringer i relation til at træde ind i sygeplejeprofessionen
● Kan skelne mellem begreberne fag og profession
● Opnår forståelse for værdigrundlag i sygeplejen samt hvad der kendetegner professionel omsorg
● Kan redegøre for sygeplejefagets genstands- og virksomhedsområde samt sygeplejens kundskabsområder
● At du som studerende kan reflektere over familiens og netværkets betydning for sundhed og sygdom
● Kan indgå i et forpligtende samarbejde med hinanden og underviseren

Målene for de øvrige temaer i sygeplejefaget vil blive præsenteret i undervisningen ved opstart på nyt tema.

Anatomi, fysiologi og biokemi

Beskrivelse og læringsmål

Mål for faget på 1. semester:
Viden
Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi

Færdigheder
Kan søge og vurdere praksis-, udviklings-og forskningsviden relateret til at vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
Kan anvende forskellige studiemetoder i tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre

Kompetencer
Kan forstå og identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov

 

Case:

Vi arbejder løbende i faget med semestrets case, Johanne. Casen er ligeledes udgangspunkt for eksamen.

Lærebog:
Bojsen-Møller, M. J. & Nielsen, O. F., 2019. Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard.

Mikrobiologi

Beskrivelse og læringsmål
Mål for mikrobiologi:  
• Viden om mikroorganismer herunder patogenitet og virulens  
• Viden om det uspecifikke og specifikke forsvar  
• Viden om forebyggelse af infektioner, herunder sygehuserhvervede infektioner  
• Kan anvende smittekæden som analyseredskab til afbrydelse af smitteveje  
• Kan anvende viden fra mikrobiologi i sygeplejehandlinger  
 
I undervisningen benyttes lærebogen: Hansen, L.B, & Østergaard, C, 2019. Mikrobiologi - hånden på hjertet. 3.udgave. Kbh.: Munksgaard. I det følgende kaldet Mikrobiologibogen

K2-aktiviteter

Beskrivelse og læringsmål
Her finder du K2-aktiviteter for alle fag på 1. semester

Farmakologi

Beskrivelse og læringsmål

Mål for læringsudbyttet er at opnå:

  • viden: at kunne beskrive medicinhåndtering
  • færdigheder: kan anvende forskellige studiemetoder til tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre
  • kompetence: kan forstå og identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov

Supplerende:

  • Materialet i I-bogen til bogen Farmakologi, hånden på hjertet, anbefales til forberedelse.
  • Highlight en digital hjemmeside hvor i kan få styr på pensum i bl.a. farmakologi via lærerige videoer. De er gratisk i 24 timer og herefter koster det 99kr/mdr. 
  • Munksgaard har udviklet en app, hvori I for 59kr/mdr. kan tilgå lærebogen vi anvender i Farmakologi og desuden teste jeres viden med en quiz efter hvert kapitel.
  • Sygeplejestuderendes ansvars –og kompetenceområde i forhold til håndtering af lægemidler via link: https://esdhweb.ucl.dk/D19-1172066.pdf?_ga=2.172459178.806050946.1604924404-1010613485.1576655014 (06.01.2023)

Når I kommer på 2. semester er følgende god for jer:

Organisation, ledelse og Jura

Biblioteksundervisning

Præhospital

Kemikursus

Beskrivelse og læringsmål
Som forberedelse til undervisningen på 1. semester anbefaler vi, at du gennemfører dette kemikursus.
Kemikurset indeholder fire moduler (se ressourcer og aktiviteter), der helst skal tages i rækkefølge. Hvert modul afsluttes med en quiz. Du skal tage alle fire kursusmoduler før studiestart.

Hvis du vil vide mere om kemi, kan du læse første kapitel fra bogen: Borup V.D & Dal J. 2015. Basal Biokemi – med klinisk perspektiv. 2. udgave. København, FADL's Forlag.
Teksten er indscannet og ligger i kolonnen med "ressourcer og aktiviteter".

Semesterevaluering

Forskningsmetodologi

Innovation

Beskrivelse og læringsmål
Studerende på sundheds-uddannelserne i UCL skal udvikle deres innovative og entreprenante kompetencer, så de, som studerende og færdiguddannede kan bidrage med nytænkning og udvikling af fremtidens sundhedsfaglige velfærdsydelser til gavn for borgerne og samfundet.

Studiekompetencer

Beskrivelse og læringsmål
Skriv fagets studieplantekst her