SYV-E19-1 - Sem5 - Planer

Velkommen

-
Kære hold E19-1

Allerførst velkommen på 5.semester, hvor jeg er jeres kontaktlærer.
Jeg er glad for, at undervisningen kommer til at foregå med fysisk fremmøde på UCL. Husk at der skal kunne fremvises Coronapas eller negativ Coronatest ved fremmøde på UCL. I kan løbende holde jer opdateret på Itslearning – “SYV Info til alle” vedrørende Coronaregler for færdsel på UCL mv.   

Vedhæftet finder I velkomstbrev med diverse informationer. I er meget velkomne til at skrive en mail til mig, hvis I har spørgsmål.


Glæder mig til at se jer igen.


Venlig hilsen

Anne Jochimsen

[email protected]
0 planer

Sygepleje

-

Mål for læringsudbytte

 

Viden:

Kan analysere dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje

Kan analysere sygeplejefaglig udvikling med innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete mål-grupper

Kan analysere metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitets-udvikling

Har viden om og kan analysere egen professionsudøvelse samt egen professions op-gaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigtper-spektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen

Har viden om og kan analysere prioriteringer af sygeplejefaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet

Har viden om og kan analysere sygeplejefaglig udvikling og ledelse på baggrund af vi-denskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvik-ling, samt relatere denne viden til forsknings-og udviklingsarbejde i professionspraksis

 

Færdigheder:

Kan anvende og vurdere klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prio-ritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe-og samfundsniveau

Kan anvende og vurdere sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje-og behandlingsforløb samt i forebyggende, rehabiliterende og/eller pallierende forløb

Kan anvende og vurdere medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin

Kan anvende og vurdere klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og behandlings-forløb under hensyntagen til kvalitetssikring

Kan anvende og vurdere vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende

Kan beskrive og anvende kulturel, international og etisk indsigt i pleje-og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning

Kan vurdere situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivningi samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis

Kan anvende teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling

Kan vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kva-litetsudvikling

Kan mestre relevante studie-og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke em-piri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings-og forskningsarbejde

 

Kompetencer:

Kan håndtere organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje-og behand-lingsforløb i samspil med patient og borger på tværs af professioner, sektorer og institu-tioner i det hele sundhedsvæsen

Kan håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje-og behandlingsforløb, samt involvere pati-ent, pårørende og andre fagprofessionelle

Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borger situatio-ner præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og sam-fundsmæssige perspektiver

Kan håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssitua-tion i pleje, omsorg og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammen-hænge af rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende karakter

Kan håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet der understøtter patient og borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem

Kan integrere national og international praksis-, udviklings-og forskningsviden i argu-mentation for sygepleje

Kan integrere teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling

Kan integrere pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, borger, pårørende og fagprofessionelle

Kan indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i ligeværdige, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter og tvær-professionelle samarbejdspartnere

Kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helheds-perspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det indivi-duelle forløb

Kan påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsme-todersamt deltage i innovations-, udviklings-og forskningsarbejde

Kontaktlærermøder

Etik, filosofi og religion

-

Mål for læringsudbytte:


Viden:

Kan analysere dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje

 

Færdigheder:

Kan anvende og vurdere klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe-og samfundsniveau

Kan beskrive og anvende kulturel, international og etisk indsigt i pleje-og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning

 

Kompetencer:

Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borger situationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver

Kan integrere national og international praksis-, udviklings-og forskningsviden i argumentation for sygepleje

 

 

Indholdskomponenter:

 • Sundhedsvæsenets og sygeplejens etiske ansvar og idealer
 • Diskursetik
 • Åndelig/eksistentiel omsorg
 • Etiske refleksionsmodeller og etiske dilemmaer relateret til semestrets tema og genstandsområde fx:  Autonomi og paternalisme; Genforskning, det gode liv/livskvalitet; Døden og organtransplantation; Prioritering, ledelse og arbejdsmiljø

Skriveværksted

-

Mål for læringsudbytte for faget Forksningsmetodologi tages der udgangspunkt i her:

Viden

 Har viden om og kan analysere sygeplejefaglig udvikling og ledelse på baggrund af videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis

Færdigheder

 Kan anvende og vurdere klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe- og samfundsniveau

 Kan mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde

Kompetencer

 Kan integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for sygepleje

 Kan påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde

Organisation og Ledelse og jura

-

Mål for læringsudbytte

Viden:
- Kan analysere sygeplejefaglig udvikling med innovation som metode til forandring af
praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete
målgrupper
- Kan analysere metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og
kvalitetsudvikling
- Har viden om og kan analysere egen professionsudøvelse samt egen professions
opgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt
perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen
- Har viden om og kan analysere prioriteringer af sygeplejefaglige indsatser under de
givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet
- Har viden om og kan analysere sygeplejefaglig udvikling og ledelse på baggrund af
videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -
udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i
professionspraksis.

Færdigheder
- Kan anvende og vurdere klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og
behandlingsforløb under hensyntagen til kvalitetssikring
- Kan vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og
kvalitetsudvikling

Kompetencer
- Kan håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet der understøtter patient og
borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens
hjem
- Kan integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i
argumentation for sygepleje
- Kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et
helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det
individuelle forløb

Sygdomslære

-

Litteraturliste/lærebøger:

Viborg, Arne Lykke & Torup, Walsøe Annette (red.) 2013. Sygdomslære – Hånden på hjertet. 2. udgave Munksgaard. København

eller 

Viborg, Arne Lykke & Torup, Walsøe Annette (red.) 2019. Sygdomslære – Hånden på hjertet. 3. udgave Munksgaard. København

Pædagogik

Sociologi

Anatomi, fysiologi og biokemi..

Simulation

-
Mål for læringsudbytte, se sygeplejeplanen

Forskningsmetodologi

-

Undervisningen vil foregå med en blanding af korte oplæg med udgangspunkt i de studerendes spørgsmål, gruppearbejde og formidling af gruppearbejde.Mål for læringsudbytte jvf. semesterbeskrivelsen
 
Viden  
 Har viden om og kan analysere sygeplejefaglig udvikling og ledelse på baggrund af videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis  
Færdigheder  
 Kan anvende og vurdere klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i  
samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe og samfundsniveau  
 Kan mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde  

Kompetencer  
 Kan integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for sygepleje  
 Kan påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde  

Indholdskomponenter  
Forskellige videnskabsteoretiske perspektiver på evidensbegrebet og dets betydning i sygeplejen  
Forskellige former for reviews og deres videnskabsteoretiske afsæt

Obligatorisk studieaktivitet 5.semester

-
Mål for læringsudbytte, se semesterbeskrivelse

Overordnet skabelon

-

Introduktion:

Dette fag ligger i teoriundervisningen fordelt på dit 1., 2., 3 og 5. semester med klart mest her på 1. semester. Den naturvidenskabelige viden søger at forklare bl.a. den menneskelige krops anatomi, fysiologi og biokemi, – som er en vigtig viden at besidde, når man som sygeplejerske skal yde omsorg for sin patient. Den naturvidenskabelige viden fra 1 semester, er fundamentet for at kunne forstå viden du præsenteres for på de kommende semestre.

 

Mål for læringsudbytte:
Viden.

 • Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi

Færdigheder.

 • Kan søge og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsviden relateret til at vurdere patienter/ borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
 • Kan anvende forskellige studiemetoder i tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre

Kompetencer

 • Kan forstå og identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov.

Videngrundlag og pædagogisk praksis: 

Du kan læse mere om studerendes kontakt til videngrundlaget, og om vores pædagogiske praksis og tilrettelæggelse i modul- og semesterbeskrivelsen. (indsæt link). Her (indsæt link) kan du også finde et grafisk overblik over en studieaktivitetsmodel for hele semesteret. 

0 planer

Eksempel på udfyldt skabelon: Anatomi fysiologi og biokemi

-

Introduktion:

Dette fag ligger i teoriundervisningen fordelt på dit 1., 2., 3 og 5. semester med klart mest her på 1. semester. Den naturvidenskabelige viden søger at forklare bl.a. den menneskelige krops anatomi, fysiologi og biokemi, – som er en vigtig viden at besidde, når man som sygeplejerske skal yde omsorg for sin patient. Den naturvidenskabelige viden fra 1 semester, er fundamentet for at kunne forstå viden du præsenteres for på de kommende semestre.

 

Mål for læringsudbytte:
Viden.

 • Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi

Færdigheder.

 • Kan søge og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsviden relateret til at vurdere patienter/ borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
 • Kan anvende forskellige studiemetoder i tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre

Kompetencer

 • Kan forstå og identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov.

Videngrundlag og pædagogisk praksis: 

Du kan læse mere om studerendes kontakt til videngrundlaget, og om vores pædagogiske praksis og tilrettelæggelse i modul- og semesterbeskrivelsen. (indsæt link). Her (indsæt link) kan du også finde et grafisk overblik over en studieaktivitetsmodel for hele semesteret. 

0 planer

Studieaktivitetsmodellen

-

Semesterevaluering

Innovation

A-kasse

-
Møde med A-kassen

Studerendes mappe