SYV-F19-1 5.Sem - Planer

Studieaktivitetsmodellen

-

Kontaktlærermøder og studiesamtaler

Sygepleje

-

Mål for læringsudbytte

 

Viden:

Kan analysere dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje

Kan analysere sygeplejefaglig udvikling med innovation som metode til forandring af praksis og har kendskab til simple implementeringsmetoder i relation til konkrete mål-grupper

Kan analysere metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitets-udvikling

Har viden om og kan analysere egen professionsudøvelse samt egen professions op-gaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigtper-spektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen

Har viden om og kan analysere prioriteringer af sygeplejefaglige indsatser under de givne rammebetingelser i sundhedsvæsnet

Har viden om og kan analysere sygeplejefaglig udvikling og ledelse på baggrund af vi-denskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvik-ling, samt relatere denne viden til forsknings-og udviklingsarbejde i professionspraksis

 

Færdigheder:

Kan anvende og vurdere klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prio-ritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe-og samfundsniveau

Kan anvende og vurdere sygeplejefaglige interventioner i stabile, akutte og komplekse pleje-og behandlingsforløb samt i forebyggende, rehabiliterende og/eller pallierende forløb

Kan anvende og vurdere medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin

Kan anvende og vurdere klinisk lederskab af patient og borger-, pleje-, og behandlings-forløb under hensyntagen til kvalitetssikring

Kan anvende og vurdere vejledning og undervisning af patient og borger, pårørende, kolleger og uddannelsessøgende

Kan beskrive og anvende kulturel, international og etisk indsigt i pleje-og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning

Kan vurdere situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivningi samspil med patient og borger i professionsfaglig og tværprofessionel praksis

Kan anvende teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling

Kan vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kva-litetsudvikling

Kan mestre relevante studie-og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke em-piri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings-og forskningsarbejde

 

Kompetencer:

Kan håndtere organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje-og behand-lingsforløb i samspil med patient og borger på tværs af professioner, sektorer og institu-tioner i det hele sundhedsvæsen

Kan håndtere klinisk beslutningstagning samt inden for en rammedelegation ordinere medicin i stabile, akutte og komplekse pleje-og behandlingsforløb, samt involvere pati-ent, pårørende og andre fagprofessionelle

Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borger situatio-ner præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og sam-fundsmæssige perspektiver

Kan håndtere og støtte patient, borger og pårørende i at mestre den enkeltes livssitua-tion i pleje, omsorg og behandling ved sundhedsudfordringer og sygdomssammen-hænge af rehabiliterende, pallierende, sundhedsfremmende og forebyggende karakter

Kan håndtere klinisk lederskab samt sikre og udvikle kvalitet der understøtter patient og borgeroplevet sammenhæng i et samlet sundhedsvæsen og i patientens og borgerens hjem

Kan integrere national og international praksis-, udviklings-og forskningsviden i argu-mentation for sygepleje

Kan integrere teknologier i udførelse og udvikling af pleje, omsorg og behandling

Kan integrere pædagogiske interventioner i vejledning, undervisning og formidling til patient, borger, pårørende og fagprofessionelle

Kan indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i ligeværdige, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter og tvær-professionelle samarbejdspartnere

Kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helheds-perspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det indivi-duelle forløb

Kan påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsme-todersamt deltage i innovations-, udviklings-og forskningsarbejde

Skriveværksted

Etik, filosofi og religion

-

Mål for læringsudbytte:


Viden:

Kan analysere dilemmaer og etiske problemstillinger inden for sygepleje

 

Færdigheder:

Kan anvende og vurdere klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe-og samfundsniveau

Kan beskrive og anvende kulturel, international og etisk indsigt i pleje-og behandling ud fra gældende kodeks og lovgivning

 

Kompetencer:

Kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i sygeplejesituationer og patient/borger situationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, politiske, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver

Kan integrere national og international praksis-, udviklings-og forskningsviden i argumentation for sygepleje

 

 

Indholdskomponenter:

  • Sundhedsvæsenets og sygeplejens etiske ansvar og idealer
  • Diskursetik
  • Åndelig/eksistentiel omsorg
  • Etiske refleksionsmodeller og etiske dilemmaer relateret til semestrets tema og genstandsområde fx:  Autonomi og paternalisme; Genforskning, det gode liv/livskvalitet; Døden og organtransplantation; Prioritering, ledelse og arbejdsmiljø

Organisation og Ledelse og jura

Sygdomslære

Pædagogik

Sociologi

Anatomi, fysiologi og biokemi..

Forskningsmetodologi

-

Undervisningen vil foregå med en blanding af korte oplæg med udgangspunkt i de studerendes spørgsmål, gruppearbejde og formidling af gruppearbejde.Mål for læringsudbytte jvf. semesterbeskrivelsen
 
Viden  
 Har viden om og kan analysere sygeplejefaglig udvikling og ledelse på baggrund af videnskabsteori, forskningsmetode og modeller til evaluering, kvalitetssikring og -udvikling, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis  
Færdigheder  
 Kan anvende og vurdere klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i  
samspil med patient og borger til systematisk at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ-, gruppe og samfundsniveau  
 Kan mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde  

Kompetencer  
 Kan integrere national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for sygepleje  
 Kan påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde  

Indholdskomponenter  
Forskellige videnskabsteoretiske perspektiver på evidensbegrebet og dets betydning i sygeplejen  
Forskellige former for reviews og deres videnskabsteoretiske afsæt

Semesterevaluering

Simulation

Obligatorisk studieaktivitet 5.semester

Innovation

A-kasse

-
Møde med A-kassen