SYVE211 - Sem1 - Planer

Velkommen til sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Studieaktivitetsmodellen

Beskrivelse og læringsmål

​​​​

Sygepleje

Beskrivelse og læringsmål

Temaet på 1. semester er: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienters/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patienter/borgere.

 

Find Semesterbeskrivelse for 1. semester , her finder du beskrivelser af alle semesterets fag tillige med obligatoriske studieaktiviteter og prøver

 

 

Farmakologi

Beskrivelse og læringsmål
Mål for faget:
Der skal i første omgang sættes fokus på at introducerer den studerende til den almene farmakologi og dets rolle i sygeplejen  
Målet for læringsudbyttet er at opnå:
• Viden: at kunne beskrive medicinhåndtering
• Færdigheder: kan anvende forskellige studiemetoder til tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre
• Kompetence: Kan forstå og identificerer egne læreprocesser og udviklingsbehov.

Under de enkelte lektioner ligger der K2 øvelser, som vi stærkt anbefaler I øver jer med.

Mikrobiologi

Beskrivelse og læringsmål

Mål for mikrobiologi:
• Viden om mikroorganismer herunder patogenitet og virulens
• Viden om det uspecifikke og specifikke forsvar
• Viden om forebyggelse af infektioner, herunder sygehuserhvervede infektioner
• Kan anvende smittekæden som analyseredskab til afbrydelse af smitteveje
• Kan anvende viden fra mikrobiologi i sygeplejehandlinger

Case:
Vi arbejder løbende i faget med semestrets case, Johanne. Casen er ligeledes udgangspunkt for eksamen.

 

Lærebog:

Hansen, Lene Bech og Claus Østergaard, 3. udgave, 2019, Mikrobiologi – Hånden på hjertet, Munksgaards forlag.

Forskningsmetodologi

Beskrivelse og læringsmål

Mål for læringsudbyttet

Kunne anvende forskellige videnformer som en del af evidensbaseret praksis,

Have forståelse for kendetegn ved forskellige vidensformer fra forskellige forskningstraditioner og have kendskab til forskningsmetoder fra forskellige forskningstraditioner.

Kunne søge og anvende forskningsbaseret viden med henblik på at evidensbasere praksis

 

Færdigheder
• Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til at vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
• Kan anvende forskellige studiemetoder i tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre

Kompetencer
• Kan beskrive kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
• Kan forstå og identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov

Anatomi, fysiologi og biokemi

Beskrivelse og læringsmål

Mål for Anatomi, fysiologi og biokemi på 1.semester:
Viden
·         Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi
Færdigheder
·         Kan søge og vurdere praksis-, udviklings-og forskningsviden relateret til at vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
·         Kan anvende forskellige studiemetoder i tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre
Kompetencer
·         Kan forstå og identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov

 

Case:

Vi arbejder løbende i faget med semestrets case, Johanne. Casen er ligeledes udgangspunkt for eksamen.

Lærebog:

Nielsen, Oluf Falkenberg og Mette Juel Bojsen-Møller, 2. udgave, 2019, Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet, Munksgaards forlag.

Innovation

Organisation, ledelse og Jura

Studiekompetencer

Prøve og obligatorisk studieaktivitet

13 studieaktiviteter med sygeplejefaglige problemstillinger

Kemikursus

Beskrivelse og læringsmål
Hvis du vil vide mere om kemi, kan du læse første kapitel fra bogen: Borup V.D & Dal J. 2015. Basal Biokemi – med klinisk perspektiv. 2. udgave. København, FADL's Forlag.
Teksten er indscannet og ligger i kolonnen med "ressourcer og aktiviteter".

Holdets mappe, Materialer der vedrører jer som studiegruppe, klynge og hold

Ergonomi

Beskrivelse og læringsmål
I ergonomi arbejder vi teoretisk og praktisk med ergonomi, arbejdsstillinger, forflytninger og hjælpemidler.
Vi anvender grundbogen: Henrik Wiben & Semke Anja, Håndbog i forflytninger (2. udgave, 1. oplag 2020)

Præhospital behandling

Semesterevaluering

Læringsobjekt: Professionelt samarbejde i studiegruppen

Beskrivelse og læringsmål

Formålet med dette læringsobjekt er, at give den studerende en indsigt i, hvad studiegrupper er, og hvilke teknikker studiegrupper kan bruge, hvis de går i stå, eller oplever bøvl med samarbejdet.

Når den studerende har gennemført læringsobjektet, vil de, på baggrund af videoer med studerende, have mindst tre konkrete teknikker, som de kan bruge til at arbejde professionelt med deres gruppearbejde.

 
 
 
 
 

Grundforløb i Teknologiforståelse

Beskrivelse og læringsmål

Forløbets titel
Teknologiforståelse – en professionskompetence

 

Forløbets afholdelse
Alle uddannelser i Område for Sundhedsuddannelser på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole


Forløbets tema/profil
Grundlæggende kendskab til begreber, teorier og forståelser, som er udgangspunkt for at kunne håndtere teknologi og digitalisering i en professions specifik kontekst.

 

Forløbets teoretisk ståsted
Dette undervisningsforløb tager grundlæggende udgangspunkt i holdninger og værdier som knytter sig til bogen ”TEKU-modellen - Teknologiforståelse i professionerne”. Her betragtes teknologiforståelse som en livslang læringsproces. Teknologiforståelse er situeret og knytter sig tæt til de daglige læreprocesser på arbejdspladsen. Det medfører et fokus på det relationelle samspil mellem mennesker-maskiner, mellem teknologier, mellem teknologiske artefakter og arbejdspladskulturer og mellem sanselighed og teknologi. Teknologiforståelse defineres som:


”Den lærte evne til at tilegne sig og kombinere teknisk handleviden med anden form for social og kulturel forståelse, hvilken gør det muligt at træffe kvalificerede valg, se muligheder for implementering, brug og anvendelse af nye og forstyrrende teknologier i en professionel kontekst” (Hasse og Brok, 2015)

 

Forløbets læringsudbytte
Viden

at de studerende opnår en grundlæggende viden om teknologiforståelse
• at de studerende opnår viden om TEKU analysemodellen

at de studerende opnår viden om grundlæggende begreber inden for teknologiområdet


Færdigheder
• At de studerende får en begyndende forståelse for betydningen af anvendelsen af professionsrettet og borgernære teknologier i en professions specifik sammenhæng
• At de studerende kan identificere og vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for teknologiområdet


Kompetencer
• Kan reflektere over teknologiens indflydelse på arbejdet inden for egen profession
• At de studerende kan reflektere etisk og kritisk over anvendelsen af teknologi inden for egen profession
• At de studerende kan begynde at identificere egne læringsbehov og tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til teknologiforståelse

 

Forløbet understøtter følgende mål for læringsudbytte fra semesterbeskrivelsen på 1.semester.

Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje. 

Kan anvende teknologier i planlægning og udførelse af pleje og omsorg.

Kan anvende udvalgt professionsrelevant informations- og kommunikationsteknologi samt velfærdsteknologi relateret til observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Kan beskrive professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst.

Kan forstå og identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov.


Læringsaktiviteter
K1 aktiviteter – teoretiske oplæg, casearbejde, kreative øvelser, besøg fra praksis
K2 aktiviteter – digitale læringsobjekter, videndeling
K3 aktiviteter – videooplæg/podcast, litteraturlæsning
K4 aktiviteter – casearbejde, gruppearbejde og –diskussioner