SYV-F21-1 1.Sem - Planer

Velkommen til sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Studieaktivitetsmodellen

Beskrivelse og læringsmål

​​​​

Sygepleje

Beskrivelse og læringsmål

Temaet på 1. semester er: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge. Temaet retter sig mod at observere, identificere, analysere og vurdere patienters/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge inden for sygeplejerskens virksomhedsområde. Fokus er at opnå viden om og færdigheder i at systematisere viden, planlægge, udføre og vurdere sygeplejeinterventioner i samspil med patienter/borgere.

 

Find Semesterbeskrivelse for 1. semester , her finder du beskrivelser af alle semesterets fag tillige med obligatoriske studieaktiviteter og prøver

 

 

Farmakologi

Beskrivelse og læringsmål
Mål for faget:
Der skal i første omgang sættes fokus på at introducerer den studerdende til den almene farmakoliogi og dets rolle i sygeplejen  
Målet for læringsudbyttet er at opnå:
• Viden: at kunne beskrive medicinhåndtering
• Færdigheder: kan anvende forskellige studiemetoder til tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre
• Kompetence: Kan forstå og identificerer egne læreprocesser og udviklingsbehov.

Under de enkelte lektioner ligger der K2 øvelser, som vi stærkt anbefaler I øver jer med.

Stinne Zoom rum: https://ucldk.zoom.us/j/3066243444

Mikrobiologi

Beskrivelse og læringsmål

Mål for mikrobiologi:
• Viden om mikroorganismer herunder patogenitet og virulens
• Viden om det uspecifikke og specifikke forsvar
• Viden om forebyggelse af infektioner, herunder sygehuserhvervede infektioner
• Kan anvende smittekæden som analyseredskab til afbrydelse af smitteveje
• Kan anvende viden fra mikrobiologi i sygeplejehandlinger

Case:
Vi arbejder løbende i faget med semestrets case, Johanne. Casen er ligeledes udgangspunkt for eksamen.

 

Lærebog:

Hansen, Lene Bech og Claus Østergaard, 3. udgave, 2019, Mikrobiologi – Hånden på hjertet, Munksgaards forlag.

Forskningsmetodologi

Beskrivelse og læringsmål

Mål for læringsudbyttet

Kunne anvende forskellige videnformer som en del af evidensbaseret praksis,

Have forståelse for kendetegn ved forskellige vidensformer fra forskellige forskningstraditioner og have kendskab til forskningsmetoder fra forskellige forskningstraditioner.

Kunne søge og anvende forskningsbaseret viden med henblik på at evidensbasere praksis

 

Færdigheder
• Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til at vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
• Kan anvende forskellige studiemetoder i tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre

Kompetencer
• Kan beskrive kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
• Kan forstå og identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov

Anatomi, fysiologi og biokemi

Beskrivelse og læringsmål

Mål for Anatomi, fysiologi og biokemi på 1.semester:
Viden
·         Har viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi
Færdigheder
·         Kan søge og vurdere praksis-, udviklings-og forskningsviden relateret til at vurdere patienter/borgeres sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
·         Kan anvende forskellige studiemetoder i tilrettelæggelse af egen læring samt herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre
Kompetencer
·         Kan forstå og identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov

 

Case:

Vi arbejder løbende i faget med semestrets case, Johanne. Casen er ligeledes udgangspunkt for eksamen.

Lærebog:

Nielsen, Oluf Falkenberg og Mette Juel Bojsen-Møller, 2. udgave, 2019, Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet, Munksgaards forlag.

Innovation

Organisation, ledelse og Jura

Studiekompetencer

Prøve og obligatorisk studieaktivitet

13 studieaktiviteter med sygeplejefaglige problemstillinger

Kemikursus

Beskrivelse og læringsmål
Hvis du vil vide mere om kemi, kan du læse første kapitel fra bogen: Borup V.D & Dal J. 2015. Basal Biokemi – med klinisk perspektiv. 2. udgave. København, FADL's Forlag.
Teksten er indscannet og ligger i kolonnen med "ressourcer og aktiviteter".

Holdets mappe, Materialer der vedrører jer som studiegruppe, klynge og hold

Ergonomi

Beskrivelse og læringsmål
I ergonomi arbejder vi teoretisk og praktisk med ergonomi, arbejdsstillinger, forflytninger og hjælpemidler.
Vi anvender grundbogen: Henrik Wiben & Semke Anja, Håndbog i forflytninger (2. udgave, 1. oplag 2020)

Præhospital behandling

Semesterevaluering

Læringsobjekt: Professionelt samarbejde i studiegruppen

Beskrivelse og læringsmål

Formålet med dette læringsobjekt er, at give den studerende en indsigt i, hvad studiegrupper er, og hvilke teknikker studiegrupper kan bruge, hvis de går i stå, eller oplever bøvl med samarbejdet.

Når den studerende har gennemført læringsobjektet, vil de, på baggrund af videoer med studerende, have mindst tre konkrete teknikker, som de kan bruge til at arbejde professionelt med deres gruppearbejde.