SYVF221 - Sem3 - Planer

Velkommen

Beskrivelse og læringsmål
I denne mappe finder I jeres velkomstbrev. Vi ses snart. Bedste hilsner fra Anne Mette

Studieaktivitetsmodellen

Beskrivelse og læringsmål

Sygeplejefaget

Beskrivelse og læringsmål

Sygepleje – klinisk lederskab af patient- og borgerforløb.

Temaet retter sig mod patient-/borgerforløb på tværs af sundhedsvæsenets professioner, institutioner og sek- torer.

Fokus er at opnå viden om og færdigheder i klinisk lederskab af pleje og behandling i patient-/borgerforløb, relateret til den enkeltes livssituation med sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Genstandsområde

Semestrets overordnede tema ”Klinisk lederskab af patient- og borgerforløb” retter sig i den teoretiske del særligt mod børn, unge, psykisk syge, udsatte grupper og deres familie med fokus på klinisk lederskab. 


Der vil på dette semester være to forløb:


I forløb 1 arbejder I med sygepleje til patienter/borgere med en psykiatrisk problemstilling. Under forløbet skal I i studiegruppen udarbejde en gruppeopgave med afsæt i klinisk beslutningstagning. Fagområder som SKAL inddrages i argumentationen og refleksionen er: Psykiatrisk sygepleje, organisation og ledelse, folkesundhed, farmakologi og forskningsmetodologi. Forløbet 1 afsluttes med en mundtlig fremlægning på baggrund af opgaven. Først er der 10 min. oplæg fra gruppen, hvor problemstillingen sættes i spil ift. klinisk beslutningstagen, klinisk lederskab og det tværprofessionelle samarbejde. Herefter 20 min. til spørgsmål og drøftelse. Til slut 15 min. peerfeedback fra medstuderende på den mundtlige præstation og underviser på både den skriftlige opgave og den mundtlige præstation

I forløb 2 er primært et mundtligt forløb og I arbejder med en problemstilling indenfor børn og unge. Fagområder som SKAL inddrages i argumentationen og refleksionen er: Børn og unge, psykologi, A/F, familiesygepleje og forskningsmetodologi. Der skal ikke udarbejdes et skriftligt produkt med undtagelse af en disposition for den mundtlige fremlægning, som foregår på samme vis som forløb 1. 

 

Endelig er der en obligatorisk studieaktivitet med fokus på klinisk lederskab i slutningen af forløb 2, hvor I selv skal udarbejde et simulationsscenarie, som skal afvikles i CareLab. Nærmere introduktion følger selvfølgelig  

Farmakologi

Beskrivelse og læringsmål
Mål for faget farmakologi:    
Der bygges videre på farmakologien fra 1. og 2. semester og der sættes fokus på faget i relation til sygeplejen, semestrets tema og patofysiologien.    
Målet for læringsudbyttet er at opnå:  
Viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi, samt har viden om og kan reflektere over farmakologi, medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering  
Færdigheder i at anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin  
   
Farmakologi på 3. semester afsluttes med en prøve i Medicinhåndtering. For nærmere beskrivelse henvises til semesterbeskrivelsen

Eksamensforløb for studerende med SSA-uddannelse

Psykologi

Beskrivelse og læringsmål
Her kan du finde studieplan, indscannet materiale samt dias

Kontaktlærer lektioner + Studiekompetencer

Beskrivelse og læringsmål
I dette rum kan du finde introduktion til 3. semester, oplysninger fra kontaktlærer, info vedr. biblioteksundervisning, orientering om praktikportal, undervisningen omhandlende samarbejdskompetencer, introduktion til Innovation på Tværs, møder med kontaktlærer og evaluering.

Folkesundhed

Beskrivelse og læringsmål
I faget folkesundhed, skal vi arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme samt se på sundhed og sygdom i det helt store helikopter-perspektiv. Hvordan er danskernes helbred sammenlignet med andre landes befolkninger? Hvilke sygdomme er mest udbredt i Danmark? Hvordan er danskernes sundhedsadfærd? Hvordan hænger livsvilkår og livsstil sammen med sundhed og sygdom? Er der en sammenhæng mellem sociale faktorer og sundhed? Hvad er sygeplejerskens rolle og ansvar i den sammenhæng?

Det er en god ide at anskaffe sig bogen: Jensen, B.B., Grønbæk, M og Reventlow, S. 2021. Forebyggende Sundhedsarbejde. 7. udg. Kbh.: Munksgaard.
Der vil kun blive opgivet pensum fra denne bog, foruden diverse online rapporter, som der linkes til i planen for de enkelte lektioner.

Konkret vil der være fokus på emnerne:
- Opfattelser af forebyggelse og sundhedsfremme 
- Folkesundhed og fordeling af sundhed
- Folkesygdomme, ressourcer og risikofaktorer
- Sundhedspolitik globalt, nationalt og lokalt
- Social ulighed i sundheds- og sygdomssammenhænge

Forskningsmetodologi

Beskrivelse og læringsmål
Vi arbejder med faget i relation til sygeplejen. Der er særlig fokus på den kvantitativ forskning samt epidemiologiske grundbegreber, dens metoder, designs, analyse og kritisk vurdering.

Sygdomslære

Beskrivelse og læringsmål
Her vil der være fokus på udvalgte psykiske sygdomme, udvalgte somatiske sygdomme/folkesygdomme og udvalgte sygdomme med særligt fokus på børn/unge i henhold til semestrets genstandsområde.

Anatomi og fysiologi

Beskrivelse og læringsmål
Vi arbejder med kønsorganer, forplantning og graviditet.
Der vil desuden være en introduktion til genetik.
Lærebogen er: Bojsen-Møller, M. J. & Nielsen, O. F., 2019. Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard. I det følgende kaldet lærebogen.

 

Gruppestyrede studiaktiviter

Beskrivelse og læringsmål
På 3.semester er de gruppestyrede aktiviteter (K2) placeret således, at de kan benyttes til opgaveskrivning til forløb 1 og forløb 2. Desuden vil der være K2 tid, som skal bruges til opsamling og feedback (K4) i forskningsmetodologi.

Obligatorisk studieaktivitet

Beskrivelse og læringsmål
Der er i den obligatoriske studieaktivitet fokus på klinisk lederskab.

Etik, filosofi og religion

Beskrivelse og læringsmål

Mål for læringsudbytte
Viden:

  • Har viden om og kan reflektere over viden om individuelle, sociale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
  • Har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder på individ- og gruppeniveau

Færdigheder:

  • Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema

Indholdskomponenter:

  • Etiske retninger med fokus på dyd, nærhed og omsorg relateret til klinisk beslutningstagen
  • Etiske dilemmaer relateret til semestrets tema og genstandsområde
  • Udvalgte religioner, trosretninger og ritualer

Semesterevalueringer

Beskrivelse og læringsmål
Her finder du links til semesterevalueringer

Organisation, ledelse og jura

Beskrivelse og læringsmål
I dette fag arbejdes der med indblik i lederskab af korte og lange patientforløb. Der vil være fokus på hvordan sygeplejersken tager ansvar for og initiativ til lederskab af stabile patientforløb. Samtidig præsenteres grundlæggende overvejelser for indgåelse i det tværfaglige samarbejde, og overvejelser for delegering i relation til organisering af sygeplejen inddrages.

Den grundbog vi bruger i faget er:  Eldrup, D.S. og Glassock, T. 2021 (Red.) At lede sygepleje – sygeplejerskens virksomhedsområde; København, Gads Forlag.
Grundbogen kommer I også til at bruge på 5. semester, hvorfor vi anbefaler jer at købe den.

Dagens opgave i medicinhåndtering

Beskrivelse og læringsmål
Her er opgaver, der omhandler medicinhåndtering.

I den næste tid vil du få en opgave i Itslearning hver dag.

Det er vores håb, at når du har lavet den, bliver du inspireret til at lave flere opgaver.

Du kan for eksempel finde opgaver i ”Lægemiddelregning” af Bek, Bjeld og Olsen.

God arbejdslyst.

Tilbagemelding 2. semester prøve

Uge 45 - samarbejde med Rødkilde Gymnasium samt Rosborg HF (Ordinære stud.)