SYV-F20-1 3.Sem - Planer

Velkommen

Studieaktivitetsmodellen

-

0 planer

Sygeplejefaget

-
Indholdskomponenter      
Patientologi med fokus på:      
- Livet som barn, ung og familie      
- Livet med psykisk sygdom      
- Livet tilhørende en udsat gruppe    
- Livskvalitet    
   
Klinisk beslutningstagen i udvalgte patient/borgerforløb relateret til semestrets tema og genstandsområde, herunder begreberne compliance, adherence og concordance.    
Klinisk lederskab relateret til udvalgte patient/borgerforløb med fokus på:    
- Professionel omsorg og fagligt skøn    
- Ansvar og etik    
- Metoder til observation, diagnosticering, vurdering og prioritering    
- Selvledelse monofagligt og i samspil med tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere    
- Evaluering, justering, koordinering, dokumentation og kontinuitet    
- Udvalgte teknologier og kliniske metoder    
   
Der vil på dette semester, ud over den obligatoriske studieaktivitet, være 2 forløb:    

I forløb 1 arbejder I med sygepleje til patienter/borgere med en psykiatrisk problemstilling. I skal udarbejde en gruppeopgave. Fagområder som SKAL inddrages i argumentationen og refleksionen er: Psykiatrisk sygepleje, organisation og ledelse, folkesundhed, farmakologi og forskningsmetodologi. Forløbet afsluttes med 10 min. oplæg fra gruppen, hvor casen sættes i spil ift. klinisk beslutningstagen, klinisk lederskab og det tværprofessionelle samarbejde. Herefter 20 min. til spørgsmål og drøftelse. Til slut 15 min. peerfeedback fra medstuderende på den mundtlige præstation og underviser på både den skriftlige opgave og den mundtlige præstation

I forløb 2 arbejder I på samme vis som forløb 1. Her afleveres dog ikke en opgave men en disposition. Her går sygeplejen på en problemstilling indenfor børn og unge. Fagområder som SKAL inddrages i argumentationen og refleksionen er: Børn og unge, psykologi, A/F, familiesygepleje og forskningsmetodologi. Forløbet afsluttes med 20 min. oplæg fra gruppen, hvor casen sættes i spil ift. klinisk beslutningstagen, klinisk lederskab og det tværprofessionelle samarbejde. Herefter 10 min. til spørgsmål og drøftelse.

Endelig er der den obligatorisk studieaktivitet med fokus på klinisk lederskab. Denne er placeret i slutningen af forløb 2, og hvor I selv skal udarbejde et simulationsscenarie, som skal afvikles i CareLab. Nærmere introduktion følger.

Eksamensforløb for studerende med SSA-uddannelse

Psykologi

-
Her kan du finde studieplan, indscannet materiale samt dias

Farmakologi

-
Mål for faget farmakologi:    
Der bygges videre på farmakologien fra 1. og 2. semester og der sættes fokus på faget i relation til sygeplejen, semestrets tema og patofysiologien.    
Målet for læringsudbyttet er at opnå:  
Viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi, samt har viden om og kan reflektere over farmakologi, medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering  
Færdigheder i at anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin  
   
Farmakologi på 3. semester afsluttes med en prøve i Medicinhåndtering. For nærmere beskrivelse henvises til semesterbeskrivelsen

Kontaktlærer lektioner + Studiekompetencer

-
I dette rum kan du finde introduktion til 3. semester, oplysninger fra kontaktlærer, info vedr. biblioteksundervisning, orientering om praktikportal, undervisningen omhandlende samarbejdskompetencer, introduktion til Innovation på Tværs, møder med kontaktlærer og evaluering.

Folkesundhed

-
Her vil I få en introduktion til faget og dets betydning i sygeplejen. Der vil være fokus på:
- Opfattelser af forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering
- Folkesundhed og fordeling af sundhed
- Folkesygdomme, ressourcer og risikofaktorer
- Sundhedspolitik globalt, nationalt og lokalt
- Social ulighed i sundheds- og sygdomssammenhænge

Forskningsmetodologi

-
Vi arbejder med faget i relation til sygeplejen. Der er særlig fokus på den kvantitativ forskning samt epidemiologiske grundbegreber, dens metoder, designs, analyse og kritisk vurdering.

Sygdomslære

-
Her vil der være fokus på udvalgte psykiske sygdomme, udvalgte somatiske sygdomme/folkesygdomme og udvalgte sygdomme med særligt fokus på børn/unge i henhold til semestrets genstandsområde.

Anatomi og fysiologi

-

Vi arbejder med kønsorganer, forplantning og graviditet.
Der vil desuden være en introduktion til genetik.

Lærebogen er: Bojsen-Møller, M. J. & Nielsen, O. F., 2019. Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard. I det følgende kaldet lærebogen.

1. udgaven af lærebogen kan også benyttes, sidehenvisninger hertil står i parentes og i kursiv.

Gruppestyrede studiaktiviter

-
På 3.semester er de gruppestyrede aktiviteter (K2) placeret således, at de kan benyttes til opgaveskrivning til forløb 1 og forløb 2. Desuden vil der være K2 tid, som skal bruges til opsamling og feedback (K4) i forskningsmetodologi.
0 planer

Obligatorisk studieaktivitet

-
Der er i den obligatoriske studieaktivitet fokus på klinisk lederskab.

Etik, filosofi og religion

-

Mål for læringsudbytte
Viden:

  • Har viden om og kan reflektere over viden om individuelle, sociale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
  • Har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder på individ- og gruppeniveau

Færdigheder:

  • Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema

Indholdskomponenter:

  • Etiske retninger med fokus på dyd, nærhed og omsorg relateret til klinisk beslutningstagen
  • Etiske dilemmaer relateret til semestrets tema og genstandsområde
  • Udvalgte religioner, trosretninger og ritualer

Semesterevalueringer

-
Her finder du links til semesterevalueringer

Uge 45 - samarbejde med Rødkilde Gymnasium (Ordinære stud.)

0 planer

Organisation, ledelse og jura

-
I dette fag arbejdes der med indblik i lederskab af korte og lange patientforløb. Der vil være fokus på hvordan sygeplejersken tager ansvar for og initiativ til lederskab af stabile patientforløb. Samtidig præsenteres grundlæggende overvejelser for indgåelse i det tværfaglige samarbejde, og overvejelser for delegering i relation til organisering af sygeplejen inddrages.

Dagens opgave i medicinhåndtering

-
Her er opgaver, der omhandler medicinhåndtering.

I den næste tid vil du få en opgave i Itslearning hver dag.

Det er vores håb, at når du har lavet den, bliver du inspireret til at lave flere opgaver.

Du kan for eksempel finde opgaver i ”Lægemiddelregning” af Bek, Bjeld og Olsen.

God arbejdslyst.

Tilbagemelding 2. semester prøve

0 planer

Forløb 1 og 2

-
Her kan I finde nærmere info om forløb 1 og forløb 2.