SYV-E20-1 2.Sem - Planer

Velkommen

Studieaktivitetsmodellen

Overblik

​​

0 planer

Holdets mappe - Materialer der vedrører jer som studiegruppe, klynge og hold

Overblik
I denne mappe finder du materialer, som er relevante for hele semestret - bl.a. materialer som vedrører jer som studiegruppe, klynger og hold.
I fanerne herunder vil I finde materialer til fagene på 2. semester. Se endvidere semesterbeskrivelsen for yderligere information om semesteret.

Sygepleje

Overblik
Velkommen til sygeplejefaget på 2. semester som har har temaet: Sygepleje – klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb til patienter med kroniske sygdomme

Semestret tager afsæt i 2 cases omhandlende sygepleje til patienter med apopleksi og diabetes. Der er knyttet skiftlige gruppeopgaver til de to cases, der omhandler hhv. apopleksi og diabetes. Semestret afsluttes med en skriftlig, individuel eksamensopgave med gruppevejledning.        
Forløbene er tilrettelagt med oplæg med forskellige emner relateret til patienter med kroniske somatiske sygdomme, og som skal integreres i gruppens skriftlige arbejde med to af casene. De øvrige fag på semestret (sygdomslære, farmakologi, forskningsmetodologi, ernæringslære, anatomi, fysiologi og biokemi, mikrobiologi, organisation/ledelse/jura, etik/filosofi, kommunikation) integreres i dette arbejde. De to skriftlige forløb afsluttes med en feedback fra hhv. egen klynge samt klyngevejleder.            
       
Ud over holdets faste undervisere, vil der også varetages undervisning af eksterne undervisere med særlige specialer (fx. lungesygeplejerske, sårsygeplejerske m.v.).            
       
Holdet er på forhånd inddelt i 3 klynger med hver sin klyngevejleder. Klyngerne er desuden delt i to mindre grupper (a og b), således holdet er inddelt i 6 grupper.        
           
I første forløb, arbejder I med sygepleje til patienter med apopleksi. I skal udarbejde en gruppeopgave med afsæt i klinisk beslutningstagning, og dette forløb udgør den obligatoriske studieaktivitet. Der inddrages relevant teori fra sygeplejefaget (fx om aldring, at være kronisk syg, egenomsorg, mestring, lindrende sygepleje, familiesygepleje, rehabilitering og håb). Derudover inddrages relevant teori fra fx følgende fagområder: sygdomslære, farmakologi, forskningsmetodologi, ernæringslære, anatomi, fysiologi og biokemi, mikrobiologi, organisation/ledelse/jura, etik/filosofi/religion og kommunikation. Forløbet afsluttes med peerfeedback fra hhv. egen klynge samt klyngevejleder.        
           
Herefter vil der være et kort forløb med undervisning relateret til sygepleje til patienter med KOL. Her vil der også opstartes undervisning om tværprofessionalitet.        
           
I det andet skriftlige forløb arbejder I med sygepleje til patienter med diabetes. I skal udarbejde en gruppeopgave med afsæt i klinisk beslutningstagning. Ud over de ovenfor nævnte eksempler på relevant teori inddrages også overvejelser relateret til etik/filosofi og tværprofessionalitet.        
           
I eksamensforløbet på 2. semester skal I udarbejde en individuel skriftlig opgave med afsæt i klinisk beslutningstagning, men denne gang i forhold til en case, der først offentliggøres i selve eksamensforløbet. Der tilbydes skemalagt gruppevejledning.

Etik, filosofi og religion

Overblik
For nærmere beskrivelse af indhold og læringsudbytter se semesterbeskrivelsen: https://esdhweb.ucl.dk/D20-1448806.pdf

Mål for faget:
• At du opnår forståelse for etik og filosofis betydning for en moralsk forsvarlig sygepleje
• At du kan reflektere over etiske og juridiske dilemmaer ved af etisk teori og retningslinjer
• At du kan analysere etiske dilemmaer ved hjælp af pligtetik og konsekvensetik
• At du kan forholde dig kritisk reflekterende til anvendelse af teknologi i ældreplejen
• At du opnår forståelse for forskellige læringsformer herunder teoretiske og praktiske kundskabsformer.

Vi anvender denne bog som grundbog: Birkler, J (2019). Etik en grundbog. Munksgaard Danmark. Denne bog bliver også brugt på 3. og på 5. semester, så den anbefales I at købe.

Ernæring

Overblik
Faget ernæring er et gennemgående emne i løbet af 2.semester og jeres viden om ernæring skal medtænkes i alle forløb. Faget har i sig selv kun 13 lektioner, så der er opgivet mange sider til de enkelte lektioner.    
Mål for læringsudbytte og indholdskomponenter er beskrevet i semesterbeskrivelsen, mens selve undervisningen vil rette sig mod følgende mål:  
- I skal have viden om ernæring i relation til sygeplejen og I skal anvende jeres viden ind i semestrets tema.  
- I skal have viden om makro- og mikronæringsstoffer, samt ernæringsbehov, kost og sundhed hos raske og syge i forskellige faser af livet. Herunder særligt fokus på ældres ernæringsbehov.  
- I skal have viden om sygeplejerskens ansvars- og kompetenceområder i relation til patienters/borgers ernæringsbehov og ernæringsproblemer.  
- I skal kunne foretage og anvende en ernæringsscreening.  
- I skal have viden om og kunne reflektere over ernæringspolitik og madens sociologi/kultur.  
- I skal have viden om og I skal kunne vejlede om ernæring til ældre og andre udvalgte patienter i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb herunder enteral og parenteral ernæring.  
 
Pensum (lærebog): "Ernæring - Hånden på hjertet. 2. udgave. Red. Pia Wehner. 2019. Munksgaard, kbh"

Forskningsmetodologi 2. semester

Overblik
Mål for læringsudbytte
Viden
• Kan forstå og reflektere over videnformer til systematisk at opstille mål, kommunikere, intervenere, evaluere og justere sygepleje til patienter og borgere i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb
• Har viden om kliniske beslutningstagen ud fra praksis-, udviklings- og forskningsviden i patienten/borgerens hjem
Færdigheder
• Kan anvende klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden i samspil med patient og borger til systematisk at observere, vurdere, prioritere, evaluere og justere sygepleje på individniveau
• Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema

Kompetencer
• Kan integrere kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i relation til klinisk beslutningstagen
• Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov

Indholdskomponenter
• Faget i relation til sygeplejen og semestrets tema
• Evidensbaseret praksis og kvalitetssikring/kvalitetsudvikling relateret til klinisk beslutningstagen
• Argumentationsteori
• Forskellige videnskabsteoretiske positioner
• Forskningsprocessen og forskningsetik
• Udvalgte kvalitative og kvantitative metoder/designs

Mikrobiologi 2. semester

Overblik

Mål for mikrobiologi:

 • Viden om det specifikke immunsystem herunder samspillet i hele immunsystemet
 • Viden om vaccinationer
 • Viden om antibiotika og resistens
 • Viden om aseptik og antiseptik
 • Anvendelse af smittekæden i kateter-relaterede infektioner


I undervisningen benyttes lærebogen: Hansen, L.B, & Østergaard, C, 2019. Mikrobiologi - hånden på hjertet. 3.udgave. Kbh.: Munksgaard. I det følgende kaldet Mikrobiologibogen

Kommunikation

Overblik

For uddybende beskrivelse se semesterbeskrivelsen: https://esdhweb.ucl.dk/D20-1448806.pdf

 

Mål for læringsudbytte

Viden

 • Har viden om og kan reflektere over videnformer til systematisk at opstille mål, kommunikere, intervenere, evaluere og justere sygepleje til patienter og borgere i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb
 • Kan forstå og reflektere over viden om målrettede kommunikative interventioner med involvering af patient og borger og pårørende med respekt for forskellighed
 • Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje og behandling


Færdigheder:

 • Kan anvende elementer af vejledning af patient og borger
 • Kan anvende og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema
 • Kan anvende aktiv lytning, gensvarsmodeller og forskellige spørgeteknikker.
 • Kan anvende anerkendende kommunikation

Kompetencer:

 • Kan påtage sig anvendelse af professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst
 • Kan udvise ansvarlighed ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser, herunder bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation og udviklingsbehov


Grundbog: Jørgensen, K. (red.) 2017, Kommunikation for Sundhedsprofessionelle. 4. udg. Kbh.: Gads Forlag. Vi anbefaler, at I køber denne bog.

Sygdomslære

Overblik
Til sygdomslære er der to gennemgående lærebøger:
1) Viborg, Arne Lykke & Torup, Walsøe Annette (red.)(2019). Sygdomslære – Hånden på hjertet. 3. udgave. Munksgaard. København.
2) Guldager, Søren. 2014. Basal sygdomslære 2. udgave. Munksgaard. København.

Disse benyttes som pensum medmindre andet er angivet.

Anatomi og fysiologi

Overblik
Lærebogen er: Bojsen-Møller, M. J. & Nielsen, O. F., 2019. Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard. I det følgende kaldet lærebogen.

1. udgaven af lærebogen; sidehenvisninger hertil står i parentes og i kursiv.

Regnekursus

Overblik
Mål for faget:
Dette regnekursus tilbydes til de stuerende, der har svært ved at anvende de matematiske principper. Inden opstart af kurset deltager de studerende i en screeningstest, så tilbudet kan målrettes de studerende, der har et reelt behov for dette regnekursus. De studerende, der har mere end ca. 30 % forkerte svar i regneopgaverne er belvet bedt om at om at de skal deltage i et tilbud om ekstra undervisning i regning.
Det forudsætter at de  stuerende behersker de almindelige regnearter som at gange, dividere lægge sammen, procentregning, koncentrationsberegning, men også være fortrolig med enheder, som fx volumen, stofmængde og tid, og ikke mindst forholdet mellem vægtenhederne: gram, milligram og mikrogram. Volumenenhederne liter, milliliter og dråber, samt enheder som mol, mmol og internationale enheder (IE). Dette skursus skal være med til at hjælpe de studerende til at behærske ovennævnte forudsætninger.

Farmakologi

Overblik
Mål for faget:
Der bygges videre på farmakologien fra 1. semester og der sættes fokus på faget i relation til sygeplejen og semestrets tema  
Målet for læringsudbyttet er at opnå:
Viden: Har viden om og kan reflekterer over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi samt have viden om farmakologi relateret til patienter og borger i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb
Færdigheder: kan forklare medicinhåndtering
Kompetencer: Udvise ansvarlighed ud fra en forståelse og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov

Semesterevaluering

Studiekompetencer

Innovation