SYV-E20-1 - Sem3 - Planer

Velkommen

Beskrivelse og læringsmål
Velkommen på 3. semester.
I denne mappe finder I jeres velkomstbrev, hvilket jeg også har sendt til jer alle.

Studieaktivitetsmodellen

Beskrivelse og læringsmål

Sygeplejefaget

Beskrivelse og læringsmål

Indholdskomponenter      
Patientologi med fokus på:      
- Livet som barn, ung og familie      
- Livet med psykisk sygdom      
- Livet tilhørende en udsat gruppe    
- Livskvalitet    
   
Klinisk beslutningstagen i udvalgte patient/borgerforløb relateret til semestrets tema og genstandsområde, herunder begreberne compliance, adherence og concordance.    
Klinisk lederskab relateret til udvalgte patient/borgerforløb med fokus på:    
- Professionel omsorg og fagligt skøn    
- Ansvar og etik    
- Metoder til observation, diagnosticering, vurdering og prioritering    
- Selvledelse monofagligt og i samspil med tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere    
- Evaluering, justering, koordinering, dokumentation og kontinuitet    
- Udvalgte teknologier og kliniske metoder  

 
Arbejdet vil blivetilrettelagt omkring 2 forløb, som I skal arbejde med i jeres studiegrupper uden klyngevejleder, men med faglig vejledning i de fag, som I skal inddrage i arbejdet.

  • Det første forløb omhandler psykiatrisk sygepleje med fokurs på klinisk lederskab. Her skal I udarbejde både et skriftligt produkt og en mundtlig fremlæggelse på baggrund af udleverede cases. Der vil være feedback i klyngen med en underviser.
  • Det andet forløb omhandler familiesygepleje og sygepleje til børn og unge. Her skal I skrive jeres egen case og forberede et scenarie til den obligatoriske studieaktivitet i CareLab, hvor I selv skal demonstrere klinisk lederskab i et simulationsscenarie.

Der vil være nærmere introduktion i undervisningen.

Eksamensforløb for studerende med SSA-uddannelse

Psykologi

Beskrivelse og læringsmål
Her kan du finde studieplan, indscannet materiale samt dias

Farmakologi

Beskrivelse og læringsmål
Mål for faget farmakologi:    
Der bygges videre på farmakologien fra 1. og 2. semester og der sættes fokus på faget i relation til sygeplejen, semestrets tema og patofysiologien.    
Målet for læringsudbyttet er at opnå:  
Viden om og kan reflektere over menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi, samt har viden om og kan reflektere over farmakologi, medicinhåndtering, rammeordination og rammedelegering  
Færdigheder i at anvende medicinhåndtering samt inden for en rammedelegation at kunne ordinere medicin  
   
Farmakologi på 3. semester afsluttes med en prøve i Medicinhåndtering. For nærmere beskrivelse henvises til semesterbeskrivelsen

Kontaktlærer lektioner + Studiekompetencer

Beskrivelse og læringsmål
I dette rum kan du finde introduktion til 3. semester, oplysninger fra kontaktlærer, info vedr. biblioteksundervisning, orientering om praktikportal, undervisningen omhandlende samarbejdskompetencer, introduktion til Innovation på Tværs, møder med kontaktlærer og evaluering.

Folkesundhed

Beskrivelse og læringsmål
I faget folkesundhed, skal vi arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, samt se på sundhed og sygdom i det helt store perspektiv. Hvordan er danskernes helbred sammenlignet med andre landes befolkninger? Hvilke sygdomme er mest udbredt i Danmark? Hvordan er danskernes sundhedsadfærd? Hvordan hænger livsvilkår og livsstil sammen med sundhed og sygdom? Er der en sammenhæng mellem sociale faktorer og sundhed? Hvad er sygeplejerskens rolle og ansvar i den sammenhæng?
Der vil blive opgivet pensum fra bogen Jensen, B.B og Reventlow, S. 2016 "Forebyggende Sundhedsarbejde. 6. udg. Kbh: Munkgsaard. Derudover vil der være links i de enkelte lektioner til forskellige online rapporter.

VIGTIGT! Der kommer en ny udgave af "Forebyggende Sundhedsarbejde", den 16. august, men den har jeg ikke kunnet nå at vurdere og planlægge pensum ud fra, derfor arbejder vi IKKE ud fra denne, men prioriterer den gamle.

I undervisningen er der fokus på emnerne:
- Opfattelser af forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering
- Folkesundhed og fordeling af sundhed
- Folkesygdomme, ressourcer og risikofaktorer
- Sundhedspolitik globalt, nationalt og lokalt
- Social ulighed i sundheds- og sygdomssammenhænge

Forskningsmetodologi

Beskrivelse og læringsmål
Vi arbejder med faget i relation til sygeplejen. Der er særlig fokus på den kvantitativ forskning samt epidemiologiske grundbegreber, dens metoder, designs, analyse og kritisk vurdering.

Sygdomslære

Beskrivelse og læringsmål
Her vil der være fokus på udvalgte psykiske sygdomme, udvalgte somatiske sygdomme/folkesygdomme og udvalgte sygdomme med særligt fokus på børn/unge i henhold til semestrets genstandsområde.

Anatomi og fysiologi

Beskrivelse og læringsmål

Vi arbejder med kønsorganer, forplantning og graviditet.
Der vil desuden være en introduktion til genetik.

Lærebogen er: Bojsen-Møller, M. J. & Nielsen, O. F., 2019. Anatomi og fysiologi – Hånden på hjertet. 2. udgave. Kbh.: Munksgaard. I det følgende kaldet lærebogen.

1. udgaven af lærebogen kan også benyttes, sidehenvisninger hertil står i parentes og i kursiv.

Gruppestyrede studiaktiviter

Beskrivelse og læringsmål
På 3.semester er de gruppestyrede aktiviteter (K2) placeret således, at de kan benyttes til opgaveskrivning til forløb 1 og forløb 2. Desuden vil der være K2 tid, som skal bruges til opsamling og feedback (K4) i forskningsmetodologi.
0 planer

Obligatorisk studieaktivitet

Beskrivelse og læringsmål
Der er i den obligatoriske studieaktivitet fokus på klinisk lederskab.

Etik, filosofi og religion

Beskrivelse og læringsmål

Mål for læringsudbytte
Viden:

  • Har viden om og kan reflektere over viden om individuelle, sociale og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser og reaktioner ved sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
  • Har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder på individ- og gruppeniveau

Færdigheder:

  • Kan søge og vurdere praksis-, udviklings- og forskningsviden relateret til semestrets tema

Indholdskomponenter:

  • Etiske retninger med fokus på dyd, nærhed og omsorg relateret til klinisk beslutningstagen
  • Etiske dilemmaer relateret til semestrets tema og genstandsområde
  • Udvalgte religioner, trosretninger og ritualer

Semesterevalueringer

Beskrivelse og læringsmål
Her finder du links til semesterevalueringer

Uge 45 - samarbejde med Rødkilde Gymnasium samt Rosborg HF (Ordinære stud.)

Organisation, ledelse og jura

Beskrivelse og læringsmål
I dette fag arbejdes der med indblik i lederskab af korte og lange patientforløb. Der vil være fokus på hvordan sygeplejersken tager ansvar for og initiativ til lederskab af stabile patientforløb. Samtidig præsenteres grundlæggende overvejelser for indgåelse i det tværfaglige samarbejde, og overvejelser for delegering i relation til organisering af sygeplejen inddrages.

Dagens opgave i medicinhåndtering

Beskrivelse og læringsmål
Her er opgaver, der omhandler medicinhåndtering.

I den næste tid vil du få en opgave i Itslearning hver dag.

Det er vores håb, at når du har lavet den, bliver du inspireret til at lave flere opgaver.

Du kan for eksempel finde opgaver i ”Lægemiddelregning” af Bek, Bjeld og Olsen.

God arbejdslyst.